Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.01.2014

 1. Výrobky chráněné ochrannou známkou „TRISOL“, řada „Galleko“ prodává na území České republiky dodavatel TRISOL s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc přes obchodní společnosti, nebo přímo konečnému odběrateli. Dodavatel zabezpečí poradenskou činnost jak pro obchodní společnost, tak pro konečného odběratele.
 2. Prodej přípravků konečnému odběrateli, realizuje dodavatel na základě závazné objednávky konečného odběratele schválené osobou pověřenou odběratelem. Objednávka bude odběrateli doručena e-mailem nebo nahlášena telefonicky a bude potvrzená pověřenou osobou dodavatele. Fakturačním podkladem je konečným odběratelem potvrzený dodací list.
 3. Pro nákup zboží a realizaci obchodních případů jsou podkladem pro fakturaci dohodnuté individuální obchodní podmínky platné pro konkrétní období.
 4. Dodavatel realizuje vyřízení objednávky konečného spotřebitele dovozem zboží přímo k němu buď prostřednictvím svých obchodních zástupců, nebo poštovní službou, pokud není při konkrétním obchodním případě dohodnuto jinak.
 5. Dodavatel poskytuje odběratelům sumární individuální slevu ze základní ceny platné pro konkrétní období. Je stanovená na základě dohody v jednotné výšce na celé dohodnuté období nebo do uzavření nových individuálních obchodních podmínek, při zohlednění slev z bodů 5.1.,5.2. a 5.3 a poskytuje se v rámci každé vystavené faktury za dodané zboží – podle následujících podmínek :
  1. Sleva za platbu:
   1. platba do 60 dní – 3 %
   2. platba do 30 dní – 7 %
   3. platba do 5-ti pracovních dnů na účtě – 10 %
  2. Speciální sleva za spolupráci: dohodnutá individuálně na základě předchozí spolupráce:
   Výška této slevy je stanovená dohodou od 1 % do 5 %
  3. Sleva za aktivní participaci odběratele: dohodnuta individuálně na základě způsobu nabídky a realizace obchodních případů:
   Výška této slevy je stanovená dohodou od 1 % do 5 %
 6. Finanční daňový bonus: poskytován po uplynutí jarní a podzimní sezóny při splnění všech ostatních dohodnutých podmínek – opravný daňový doklad finanční částky vystaven v příslušné % hodnotě z celkového odběru odběratele bez DPH:
  1. odběr zboží nad 1.250.000,- Kč – dobropis ve výši 1 % (12.500,- Kč)
  2. odběr zboží nad 2.500.000,- Kč – dobropis ve výši 2 % (50.000,- Kč)
  3. odběr zboží nad 5.000.000,- Kč – dobropis ve výši 3 % (150.000,- Kč)
  4. odběr zboží nad 6.000.000,- Kč – dobropis ve výši 5 % (300.000,- Kč)

  Finanční daňový bonus bude realizován formou opravného daňového dokladu a bude dodavatelem vystaven nejpozději do 31.12.2014. Podmínkou úhrady částky finančního daňového bonusu na účet odběratele je včasné uhrazení všech vystavených dodavatelských faktur odběratelem.

7. Obchodní podmínky se považují za přijaté při realizaci jakéhokoliv prvního obchodu.

8. Obchodní podmínky platí do uzavření nových obchodních podmínek. To neplatí pro ceny výrobků, u kterých může docházet ke změnám i v průběhu roku. Obě strany můžou kdykoliv odstoupit od obchodních podmínek, kromě rozpracovaných obchodních případů. Ty musí být dokončeny podle dohodnutých obchodních podmínek. Odstoupení od obchodních podmínek musí být uskutečněno písemnou formou.

V Olomouci dne 01.01.2014

Lenka Gallová,
jednatelka společnosti