Úvodní strana » GDPR

GDPR

1.    Společnost Galleko s.r.o., IČO: 03349594, sídlem Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230493 (dále jen „Galleko“) tímto poskytuje informace o zpracování údajů v souvislosti s kontaktním formulářem dostupným na webových stránkách www.galleko.com (dále jen „kontaktní formulář“).

2.    Společnost Galleko je Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

3.    Společnost Galleko zpracovává osobní údaje osoby, která využije kontaktní formulář (dále jen „uživatel“), které uživatel zadal do kontaktního formuláře. Jedná se zejména o jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa.

4.    Společnost Galleko zpracovává údaje uživatele za účelem úkonů předcházejících potenciálnímu uzavření kupní smlouvy mezi společností Galleko a uživatelem, popř. subjektem, za který uživatel jedná (článek 6 odst. 1 písmeno b) Nařízení).

5.    Společnost Galleko nepředává žádné osobní údaje mezinárodní organizaci. Společnost Galleko předává osobní údaje osobám, kterým svědčí titul z platných právních předpisů např. orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům údržby informačního systému na základě uzavřené smlouvy s prodávajícím, subjektům provádějícím přepravu zboží, případně dalším příjemcům souvisejících s činností společnosti Galleko (např. zdravotní pojišťovny, správci vyúčtování služeb, dodavatelé apod.).

6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci úkonů předcházejících uzavření kupní smlouvy mezi společností Galleko a uživatelem, popř. subjektem, za který uživatel jedná, nebo po dobu nezbytně nutnou pro realizaci úkonů vedoucí k závěru, že k uzavření této smlouvy nedojde. Po této době s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

7.    Práva subjektu osobních údajů, tj. osob, jejichž osobní údaje společnost Galleko zpracovává, jsou:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům;
b) právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování;
c) právo na výmaz osobních údajů;
d) právo vznést námitku proti zpracování;
e) právo na přenositelnost údajů;
f) právo kdykoliv odvolat případný souhlas se zpracováním osobních údajů – společnost Galleko tímto uživatele informuje, že převážná většina zpracování osobních údajů jsou zpracovávány z důvodu úkonů předcházejících uzavření kupní smlouvy, a proto není potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele. Toto právo je tak využitelné pouze v případě, kdy byl uživatelem dán společnosti Galleko výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.

8.    V případě, že bude subjekt osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné společností Galleko, může podat stížnost přímo společnosti Galleko, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel může své právo uplatnit prostřednictvím formuláře zaslaného elektronicky na email: info@galleko.com nebo v tištěné podobě na adresu sídla společnosti Galleko. Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů..

 

 

Pole označená * jsou povinná.